Start

Välkommen till Femtioöringen!


 Kvarteret Femtioöringen bebyggdes av HSB Borås 1962 med bostadsrätter i form av 66 par- och radhus av olika storlekar. Alla fick ett integrerat system för fjärrvärme, vatten och avlopp samt en gemensam tvättstuga.

 

1977 överläts föreningen till de boende på området och den ekonomiska föreningen Samfällighetsföreningen Femtioöringen bildades.  Tomterna uppmättes och de boende fick överta sin bostad och mark med tomträtt. Senare gavs möjlighet att friköpa tomten vilket har skett fortlöpande genom åren. I dag äger många sin tomt.

 

Den gemensamma anläggningen för värme, vatten och avlopp kompletterades senare med en anläggning för TV och telefon. Denna anläggning byggdes ut 2006 med kabel-TV.  Fr o m 2017 har alla möjlighet att få digitala tjänster via fiberkabel. Skötsel av gemensamma ytor utföres av en entreprenör.

 

1994 antogs de stadgar som gäller i dag. Samfällighetsföreningen administrerades från början av Länsstyrelsen i Älvsborgs Län, numera är kommunala Lantmäteriet tillsynsansvarig. För att få verka som ekonomisk förening måste stadgar antas och en styrelse bildas.  Styrelse och förtroendevalda utses på årsmötet varje år. Detta skall äga rum under april månad. Stadgarna finns på särskild plats på denna hemsida. Ekonomin är stabil och medel finns reserverade för framtida underhåll.

 

Området har utvecklats genom åren och förbättringar har gjorts fortlöpande. Kvarteret Femtioöringen är i dag ett trivsamt område och anses allmänt som mycket välskött.Så här såg det ut 1965....

Hemsidans innehåll. Beslutades på mötet den 25 april

 

1) Hemsidan är offentlig och vårt ansikte utåt.

2) All information på hemsidan skall vara neutral och inte innehålla känslig information, typ påminnelser, betalningsförelägganden eller personliga påpekanden. Inte heller personnummer eller kontonummer.

3) Post inkommen till föreningen (info@femtiooringen.se) behandlas av ordföranden som sedan delegerar till den som berörs.

4) Hemsidan skall vara aktuell och uppdateras varje dag eller vid behov.

5) Medlemmar och allmänhet kan läsa innehållet genom att trycka på resp. ”Knapp”.

6) Sidan ”Aktuellt”  kan skrivas ut för dom som inte har Internet och sätts upp på anslagstavlan i tvättstugan.

7) Ändring av hemsidans tekniska innehåll, kodning och skötsel skall göras av webbansvarig. Ordföranden beslutar om detaljinnehållet vid behov.

 


Ansvarig utgivare: Claes Wijk Ordf.

 

Webmaster: Sten Andersson. sten.ason@gmail.com