Infosida

Informationssida Femtioöringen - Viktigt!


Brand är det värsta som kan hända oss. Därför är det viktigt och
husägarens ansvar att se till så att detta inte händer. Blir det en
brand i ett av husen kommer den att sprida sig till de närliggande husen.

Det är ditt ansvar att se till så att detta inte händer!

 

- Se till så att du har minst en fungerande brandvarnare.

- Gå igenom och renovera din el. Gamla vägguttag och strömbrytare kan behöva bytas ut.


Glappkontakt i en strömbrytare innebär stor brandfara!!

Vårt elnät behöver på sikt förnyas

 
Vi har ett problem framför oss då flera kommer att köpa laddningsbar el-bil om några år. Detta kräver ett elnät som klarar av behovet. Vi arbetar med denna fråga och kommer att diskutera den på kommande möten.


Tomrätt eller friköpa?


Funderar du på att friköpa din tomt så är det i dag en bra affär. Bankränta på 2% gör att det lönar sig för de flesta.


Priset på tomten utgår från taxeringsvärdet. Sedan räknar man ned det till 70% (Gäller radhus) och lägger på 15%. Det värde man då får fram är priset för tomten. Detta gäller för år 2020.


Exempel.

Markvärde enligt fastighetstaxeringen 288.000

Omärkningsbelopp (70% av tax.värde)  201.600

Tillägg 15%  30.240

Summa tomtpris 231.840 kr


Med 5% ränta på banklånet 200.000 kostar det 10000 kr/år. Lägg därtill att huset stiger i värde. Netto 7000 kr efter skatteavdrag.

- Inskrivningskostnad tillkommer 825 kr

- Lagfartskostnad 1,5%


Vill du diskutera detta med Borås Stad kan du ringa till Mark o Exploatering på tel. 033-357000

Fiber eller kabel-TV?


Vi är många som dragit in fiber. För TV, dator mm är fiber oslagbart. Inga avbrott, stabil uppkoppling  och man väljer själv vilken leverantör man skall ha på TV-program och telefon.

Fjärrvärme


Värmen levereras av Borås Stad och är automatiserad och tidsreglerad genom en utomhusgivare. Värmeväxlaren tar emot 90° fjärrvärme, vi skickar ut 60° vatten i ledningarna.

 

Vattenburen golvvärme får INTE installeras. Endast eluppvärmt golv är tillåtet.
Hela värmeanläggningen är en enda enhet och styrs ifrån pannrummet. Ändringar av någon del som ingår i detta gemensamma system innebär att man förändrar förutsättningen för övriga husägare att få riktig värme.


Vatten och avlopp


Vatten och avlopp går genom kulvertar under husen. Om det blir stopp i avloppet hanteras detta av respektive husägare.

 

Vi har gemensam anläggning för VVS, därför är det viktigt att alla kranar och ledningar som ligger i kulvert under husen är tillgängliga för åtgärd. Se alltid till att inspektionsluckan i golvet är frilagd och möjlig att öppna.Trivselregler för
Samfällighetsföreningen 50-öringen


I vår förening finns inga anställda som städar, lagar maskiner, plockar skräp eller målar. Allt får vi göra själva. Renhållning, snöskottning, gräsklippning mm får vi hyra in och betala från vår gemensamma kassa.

Därför förväntar vi oss att alla tar ansvar för trivseln på området.

Tvättstugan

Tvättstugan delas och kan endast användas av föreningens medlemmar.

För att använda tvättmaskiner och torktumlare krävs mynt som läggs i en automat som finns på plats. Här finns även soppåsar.

Vi har två tvättmaskiner och två torktumlare samt en större maskin för mattvätt.

Till tvättstugan hör torkrum med värmefläkt samt mangel. Torkrummet får användas under 3 timmar efter tvätt då avgift erlagts. 

Guldpengar finns att få hos kassörskan Agneta Viksten hus 87.


Beställning av tvättstugan måste alltid göras på listan som sitter i byggnaden.
Efter användning skall rummen och maskinerna rengöras av de som använt dem. Kvarglömd tvätt kommer inte att sparas, den slängs i restavfallet.

 

Sophantering

Kärl för soppåsar finns på flera ställen. De bruna tunnorna är endast för mat-avfall - (inga plastpåsar!) Bruna påsar användes för komposterbart avfall.

Egna påsar kan användas för restavfall och läggs i sophuset som tidigare 

 

Markskötsel

Entreprenör är kontrakterad för att hantera gemensamma utrymmen med gräsklippning, snöskottning etc. Undvik att parkera bilar på gatan då den hindrar maskiner att komma fram för att göra rent trottoaren. 

 

Parkering

Parkeringsplatserna är personliga och disponeras endast av de som hyrt dem. Ett antal gästparkeringar finns för våra besökare. Vill du hyra, kontakta kassören. Det finns lediga parkeringsplatser på området.

 

Tomgångskörning - Av miljöskäl tillämpar vi 1 minuts tomgångskörning här i vår förening.


Gatuparkering - Då vi är ålagda av Borås Stad att hålla trottoaren skottad och ren önskar vi att man inte parkerar utefter gatan, då kommer inte maskinerna fram.


Garage

Vissa radhus saknar garage. Kölista för garageplatser finns på särskild plats på hemsidan. Kontakta kassören.

 

Städdagen

i början av maj är inställd i år. Vi har anlitat ett företag som gör ett jobb som vi kunde ha gjort själva. Det belastar föreningens kassa tyvärr. Dåligt deltagande förra året är anledningen.

Container för trädgårdsavfall finns uppställd vid tvättstugan under vecka 19-20. Ingen plast eller byggavfall får läggas där!!

Avgiften till Samfälligheten Femtioöringen


Kvartalsavgift:  Varje fastighet betalar en kvartalsavgift utifrån husstorlek/andelstal.


Följande ingår i denna:
- Fjärrvärme, varm- och kallvatten till fastigheten (ingen individuell mätning).
- Gräsmatteskötsel på allmänna ytor inom Samfälligheten
- Snöröjning som ovan
- Sophantering ( vita och svarta påsar, nya finns att hämta i tvättstugan )
- ComHems TV-utbud ( 12 kanaler )
- Tillgång till tvättstuga ( med två stora tvättmaskiner, två torktumlare, en centrifug samt torkrum). Betalning med 10-kronorsmynt för strömåtgång ( 40 kr för tre timmar ).
- Tillgång till cykelbod


Kostnader som Du betalar själv :

- kvartalsavgift för tomträtt (om tomten inte köpts av Borås Stad)
- el till egna fastigheten


Fiberanslutning

Fiber finns nedgrävt och förberett vid varje tomtgräns. Ring Split Vision om Du vill ansluta.

Welfare rules for the
Samfällighetsföreningen 50-öringen
In our association there are no employees who clean, fix machines, pick up rubbish or clean. We have to do everything ourselves. Cleaning, snow shoveling, grass cutting, etc. can be hired and paid from our joint cash register.

Therefore, we expect everyone to take responsibility for the well-being of the area. The laundry room

The laundry room is shared and can only be used by members of the association.
Coins are required to use the washing machines and dryers, which are placed in an on-site machine. Garbage bags are also available here.
We have two washing machines and two tumble dryers as well as a larger machine for carpet washing.

The laundry includes a drying room with a heating fan and mangle. The drying room may be used for 3 hours after washing when the fee has been paid.

Ordering the laundry room must always be done on the list that is in the building. After use, the rooms and machines must be cleaned by those who used them. Forgotten laundry will not be saved, it will be thrown in the residual waste.

Garbage disposal

Bins for garbage bags are available in several places. The Brown bins are for food waste only - (no plastic bags!) Brown bags were used for compostable waste.
Own bags can be used for residual waste and placed in the rubbish bin as before


Land management
Contractor is contracted to handle common areas with lawn mowing, snow shoveling, etc. Avoid parking cars on the street as it prevents machines from coming up to clean the sidewalk.

Parking
The parking spaces are personal and can only be used by those who have rented them. A number of guest parking spaces are available for our visitors. If you want to rent, contact the cashier. There are free parking spaces in the area.

Idling - For environmental reasons, we apply a 1-minute idling here in our association.

Street parking - As we are required by the City of Borås to keep the pavement shoveled and clean, we wish that you do not park along the street, then the machines will not come.

Garage
Some terraced houses do not have garages. The queue list for garage spaces can be found in a special place on the website. Contact the cashier.